زبان

زبان

زبان [зäбан]
1) анат. язык;
* ~ كوچك
— язычок, увула;
2) язык, речь;
*~ ادبي
— литературный язык;
*~ خارجي
— иностранный язык;
*~ عاميانه (عوام)
— просторечие;
*~ مادري
— родной язык;
||
*اهل ~
— говорящий на данном языке;
|
زبانش با سرش بازي ميكند
— его язык до добра не доведёт (букв. его язык играет головой);
*~ خوش ماررا از سوراخ بيرون ميآورد
— погов. приятные речи и змею из норы вытаскивают;
~ در دهان *پاسبان سر است
— погов. язык голову бережёт;
*~ سرخ *سر سبز ميدهد برباد
— язык мой — враг мой (букв. красный язык пустит по ветру незрелую голову);
~ گوشت است بهر طرف بگردني ميگردد
— погов. язык без костей — мелет, что попало;
دل و زبانش يكي است
— погов. у него что на уме, то и на языке;
[]
~ [بر] بستن
— хранить молчание, молчать;
~ بر كشيدن
— уст. начинать говорить; обращаться с речью;
~ در آوردن
— разг. а) начинать говорить; обретать дар речи; б) много мннть о себе;
~ در كشيدن
— см.
~ [بر] بستن
;
~ ريختن
— разг. болтать, много говорить, трепать языком;
~ زدن
— а) пробовать (языком); б) слизывать, лизать;
~ گشودن
— см.
~ باز كردن
;
||
از ~ افتادن
— разг. замолкать, переставать говорить;
به ~ آمدن
— начинать говорить, произносить;
علي اصغر بزبان آمده است!
— погов. Али Асгар заговорил! (о человеке, не умеющем выступать, говорить);
به (بر) ~ آوردن
— а) произносить, упоминать; б) вызывать на разговор;
به (بر) ~ راندن
— см.
به (بر) ~ آوردن
а);
به (بر) ~ رفتن
— редко быть отмеченным, упомянутым (в речи, разговоре и т. п.);
()
~ باز كردن
— начинать говорить (о детях);
~ به چيزي گشودن
— произносить что-л.;
*~ چرب و نرم داشتن
— разг. говорить льстиво;
*~ كسي را باز كردن
— заставлять кого-л. разговориться;
*~ كسيرا بستن
— заставить (за)молчать кого-л.; заткнуть рот кому-л.;
||
بر ~ جاري كردن (ساختن)
— произносить, говорить;
به *~ كسي گذاشتن
— подучивать, подговаривать кого-л. сказать (что-л.);
|
زبانش باز شد
— а) он заговорил, к нему вернулся дар речи; б) у него развязался язык, он разговорился;
زبانش بند آمد
— он замолчал, он потерял дар речи;
زبانش ميگيرد
— он заикается;
{}
*~ قلم
— кончик или остриё пера;
|
*~ خود را دندان (گاز) گرفتن
— прикусить язык, придержать язык; замолкать;
*~ خود را نگاه (نگه) داشتن
— держать язык за зубами, помалкивать;
||
از *~ كسي جستن (دررفتن)
— срываться у кого-л. с языка;
از زبانم جست
— у меня сорвалось с языка;
*زير ~ آمدن
— разг. вертеться на языке;
*زير *~ كسي را كشيدن
— выпытывать у кого-л.;
*سر ~ (زبانها) افتادن
— разг. быть у всех на языке, становиться притчей во языцех;
*سر *~ كسي بودن
— вертеться на языке у кого-л.;
|
زبانش مو درآورد
— разг. он устал говорить, у него типун на языке вскочил.

происхождение слова زبان

все этимологии
протоиндоевропейский: *dn̥ǵʰwéh₂s
       праармянский: ?
              грабар: լեզու /lezu/
                     армянский: լեզու /lezu/
       прабалтославянский: *inźūˀ
              литовский: liežùvis
              прусский: insuwis
              праславянский: *ęzỳkъ (< *inźūˀ-kas)
                     chu: ѩзꙑкъ
                     русский: язы́к
                     украинский: язи́к
                     польский: język
       протокельтский: *tangʷāss
              бретонский: teod
              валлийский: tafod
              ирландский: teanga
       прагерманский: *tungǭ
              готский: 𐍄𐌿𐌲𐌲𐍉 /tuggō /
              норвежский: tunge
              шведский: tunga
              древнеанглийский: tunge
                     английский: tongue
              немецкий: Zunge
       праиндоиранский: *ȷ́iȷ́ʰwáH
              протоиндоарийский: *ȷ́iźʰwáH
                     санскрит: जिह्वा /jihvā́ /
                     санскрит: जुहू /juhū́ /
                     хинди: जीभ /jībh /
              праиранский: *hižwáH
                     авестийский: 𐬵𐬌𐬰𐬎𐬎𐬁 /hizuuā /
                     древнеперсидский: 𐏃𐏀𐎠 /h-z-a /hazāna/ /
                            пахлеви: ŠNA /ʾwzwʾn' (uzwān) /
                                   фарси: زبان‎ /zabān/
                     курдский: ziman
                     курдский: ezman
       италийский: *denɣwā
              древняя латынь: *dingua
                     латынь: lingua
              osc: 𐌚𐌀𐌍𐌂𐌖𐌀 /fangua (nom.pl.) /
       тохарский: *käntwo
              тохарский A: käntu
                     тохарский B: kantwo
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit