ناخن

ناخن

ناخن [нахон]
1) ноготь;
*~ پا
— ноготь [пальца] ноги;
ناخنم افتاده است
— у меня сошёл ноготь;
~ ندارد كه *پشت خودرا بخارد
— погов. у него даже нет ногтя, чтобы почесать себе спину (об очень бедном и беспомощном человеке);
2) коготь (животного, птицы); клешня (рака);
*~ گرگ
— коготь волка;
خدا ~ باو ندهد!
— да не даст бог ему когтей!;
[]
ناخني
и
*سر ~
— немножко, чуть-чуть, капельку (букв. с ноготок);
ناخني براي او احترام قائل نيست
— он нисколько его не уважает;
|
~ انداختن
— редко играть, наигрывать (на каком-л. струнном инструменте
بر
,
به
);
~ پيراستن
— делать маникюр;
~ جويدن (خوردن)
— грызть ногти;
~ زدن
— см.
ناخنك زدن
(в ст.
ناخنك
);
~ گرفتن (چيدن)
— подрезать ногти, стричь, подстригать ногти;
()
*~ كسيرا در آوردن
— вырывать ногти у кого-л. (вид пытки);
||
*سر *~ پا ايستادن
— (при)вставать на цыпочки;
ني در ~ زدن (كردن)
— вводить, забивать под ногти [тростниковые] колышки (вид пытки);
{}
*~ پريان
— см.
ناخنك
II;
|
~ به (بر، در) *جگر (*دل) كسي شكستن
— ранить чьё-л. сердце; расстраивать, огорчать кого-л.;
~ به *دل كسي زدن
— а) см.
~ به *جگر كسي شكستن
; б) редко вредить, наносить ущерб кому-л.;
~ بدندان گرفتن (ماندن)
— а) сильно удивляться, изумляться, поражаться (чему
از
); б) сильно сожалеть (о чём
از
), раскаиваться (в чём
از
);
~ بر يكديگر زدن
и
~ بهم زدن
— разг. сеять раздор; заниматься подстрекательством;
~ بند كردن
— разг. а) спотыкаться и падать (о лошади); б) присасываться, пристраиваться (к чему
بر
,
به
);
~ تيز كردن
— а) точить зубы (на кого
براي
), стремиться причинить вред (кому
براي
); б) зариться (на что
براي
); вожделеть (к чему
براي
);
~ در سينه شكستن
— сильно страдать, переживать; переносить горе, лишения;
*~ كسي نشدن
и
*~ *گرفته كسي نشدن
— разг. не стоить и ногтя кого-л.; не годиться кому-л. в подмётки;
او *~ تو هم نميشود
— он не стоит твоего мизинца, он тебе в подмётки не годится;
|
ناخنش به سنگ آمد
— разг. он натолкнулся на неожиданное препятствие; он не добился успеха;
دكان *مال تو، اما ~ نزن!
— погов. лавка твоя, но [товар] не пробуй! (говорится бесцеремонным покупателям).

происхождение слова ناخن

все этимологии

фарси: ناخن
, от праиранский: *Hnāxunah
, от праиранский: *Hnā́xš ~ *Hnaxás


протоиндоевропейский: *h₃nogʰ- (*h₃nogʷʰ- / *h₃nogʰ-u)
       праармянский: ?
              грабар: եղունգն /ełungn /
                     армянский: եղունգ /ełung /
       анатолийский: ?
              хеттский: 𒊭𒀭𒆪𒉿𒄿 /ša-an-ku-wa-i /
       праиндоиранский: *Hnā́kš ~ Hnakʰás
              протоиндоарийский: *Hnakʰás
                     санскрит: नख /nakhá /
                     хинди: नख /nakh /
              протоиндоарийский: *Hnakʰám
       прабалтославянский: *nogutios
              литовский: nagùtis
              прусский: nagutis
              праславянский: *nogъtь
                     chu: ногъть
                     русский: но́готь
                     украинский: ні́готь
       протокельтский: *angʷīnā (< later *h₃n̥gʰ-ú-s)
              бретонский: ivin
              бретонский: ewin
              бретонский: iwin
              валлийский: ewin
              ирландский: ionga
       протогреческий: ?
              др.-греческий: ὄνυξ /ónux /
       италийский: *ungus ( < *h₃n̥gʰ-ú-s)
              латынь: unguis
       тохарский: *mekwā
              тохарский A: maku
                     тохарский B: mekwa
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit