زاده

زاده

زاده [задэ]
1. прич. прош. вр. гл.
زادن
;
2. дитя, детище, отпрыск, потомок;
3. рожденный, порождённый;
*~ دهان
— метаф. порождённый ртом (о словах).

происхождение слова زاده

все этимологии

фарси: زاده
, от пахлеви: zādag
, от древнеперсидский: *𐏀𐎠𐎫 /z-a-t /*zāta/ /
, от праиранский: *jaHtah
, от праиндоиранский: *ȷ́aHtás
, от протоиндоевропейский: *ǵn̥h₁tós


протоиндоевропейский: *ǵn̥h₁tós
       прагерманский: *kundaz
              готский: -𐌺𐌿𐌽𐌳𐍃 /-kunds /
              древнеанглийский: -cund
       праиндоиранский: *ȷ́aHtás
              протоиндоарийский: *ȷ́aHtás
                     санскрит: जात /jātá /
                     пали: jāta
                     хинди: जाया /jāyā /
              праиранский: *jaHtah
                     авестийский: 𐬰𐬁𐬙𐬀 /zāta /
                     древнеперсидский: *𐏀𐎠𐎫 /z-a-t /*zāta/ /
                            пахлеви: zādag
                                   фарси: زاده /zâde /
                     курдский: -za
                     бактрийский язык: zadgo
                     бактрийский язык: zadago
       протоиталийский: *gnātos
              латынь: gnātus
              латынь: nātus
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit