هوش

هوش

هوش [hуш]
1) сознание; рассудок, ум, разум;
2) память, способность запоминания;
[]
از ~ رفتن
— терять сознание; падать в обморок;
به ~ آمدن
— приходить в чувство, в сознание;
به ~ آوردن
— приводить в чувство, в сознание;
()
هوشش بجا آمد
— разг. он пришёл в себя, он пришёл в чувство;
||
به ~ باش!
— берегись!, остерегайся!;
{}
~ از سرش رفت (پريد)
— разг. он сильно удивился, поразился.

происхождение слова هوش

все этимологии
протоиндоевропейский: *h₂ṓws (*h₂éws-)
       протоалбанский: *ōusi
              албанский: vesh
       праармянский:
              грабар: ունկն /unkn /
                     армянский: ունկ /unk /
       прабалтославянский: *auš-
              латышский: auss
              литовский: ausis
              прусский: āusins
              праславянский: *uxo
                     chu: оухо
                     русский: у́хо
                     украинский: ву́хо
                     польский: ucho
       протокельтский: *ausos
       прагерманский: *ausô
              готский: 𐌰𐌿𐍃𐍉 /ausō /
              норвежский: øre
              шведский: öra
              шведский: öör
              древнеанглийский: ēare
                     английский: ear
              немецкий: Ohr
       протогреческий: ?
              др.-греческий: οὖς /oûs /
       праиндоиранский: *Hā́wšiH
              праиранский: *Hā́wšiH
                     авестийский: 𐬎𐬱𐬌 /uši/
                     древнеперсидский: ušiy
                            пахлеви: 𐫍𐫇𐫢 /hwš /hōš//
                                   фарси: هوش‎ /hôš/
                     курдский: hiş
       италийский: *auzis
              латынь: auris
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit