مغز

مغز

مغز [мäгз]
1) анат. мозг;
*
— костный мозг;
*~ تيره (حرام)
— спинной мозг;
2) ядро, зерно (плода);
*~ بادام
— зерно миндаля; очищенный миндаль;
|
دو ~ در يك پوست هستند
— погов. они как два ядра в одной скорлупе (соотв. их водой не разлить);
3) внутренность, середина, сердцевина (чего-л.);
*~ مداد
— грифель;
4) ум, разум;
[]
~ بستن
— поспевать, созревать (об орехе);
~ كردن
— снимать кожуру, шелуху (ореха); очищать (орех);
{}
*~ الكتروني
— электронный мозг;
*~ كلام
— суть, сущность слов;
|
*~ خر خوردن
— разг. быть глупым как осёл;
*~ كسيرا بردن (خوردن)
— разг. надоедать кому-л. своей болтовнёй.

происхождение слова مغز

все этимологии

фарси: مغز
, от пахлеви: mzg //mazg/ /
, от праиранский: *mazgáh
, от праиндоиранский: *mazgʰás
, от протоиндоевропейский: *mosgʰós


протоиндоевропейский: *mosgʰós
       прабалтославянский: *masgás
              латышский: mezgls
              литовский: mãzgas
              праславянский: *mȍzgъ / *mòzgъ
                     chu: мозгъ
                     chu-gl: ⰿⱁⰸⰳⱏ
                     русский: мо́зг
                     украинский: мо́зок
                     польский: mózg
       прагерманский: *mazgą
              древнеанглийский: mærh
              древнеанглийский: mearh
              древнеанглийский: mearg
                     английский: marrow
              немецкий: Mark
              норвежский: marg
              шведский: märg
       праиндоиранский: *mazgʰás
              праиранский: *mazgáh
                     авестийский: 𐬨𐬀𐬰𐬔𐬀 /mazga /
                     пахлеви: mzg //mazg/ /
                            фарси: مغز /mağz /
                            хинди: मग़ज़ /maġaz /
                     курдский: mejî
                     курдский: mêjî
                     осетинский: магъз
              нуристанские: ?
              праиранский: *mazǰā́
       протоиндоевропейский: *mosgʰ-ḗn ~ *m̥sgʰ-nés (< *mosgʰos +‎ *-ḗn)
              прабалтославянский: *masgen
                     латышский: smadzenes
                     литовский: smẽgenys
                     прусский: mulgeno
                     праславянский: *moždženъ
                            chu: мождени
              праиндоиранский: *mazǰʰā́
                     протоиндоарийский: *maźźʰā́
                            санскрит: मज्जन् /majján /
                            пали: miñjā
                            хинди: भेजा /bhejā /
                            хинди: माँज /mā̃j /
                            гуджарати: ભેજું /bhejũ /
                            гуджарати: મીચ /mīc /
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit