ابرو

ابرو

ابرو [äбру] бровь; брови;
{}
*خط ~
— фигурные скобки;
|
~ انداختن (جنباندن، زدن)
— разг. подмаргивать, подмигивать;
~ خم نكر دن
— а) терпеть, переносить; б) и бровью не повести; не подать и вида;
~ درهم كشيدن
и
(به) ~ گره زدن
— хмурить брови;
||
خم به ~ نياوردن
— см.
~ خم نكردن

گره بر ~ افكندن (انداختن)
— см.
~ درهم كشيدن

происхождение слова ابرو

все этимологии
протоиндоевропейский: *h₃bʰrúHs
       прабалтославянский: *brū́ˀs
              литовский: bruvìs
              литовский: brùvė
       прагерманский: *brūwō
              древнеанглийский: brū
              древнеанглийский: bruu
              английский: brow
              норвежский: brun
              шведский: bryn
       прагерманский: *brēwō
              древнеанглийский: brǣw
              древнеанглийский: brēaw
              древнеанглийский: brēġ
              английский: bree
              английский: brow
              немецкий: Braue
       протогреческий: *opʰrū́s
              др.-греческий: ὀφρύς /ophrús /
              др.-греческий: ὀφρῦς /ophrûs /
       праиндоиранский: *HbʰrúHs
              протоиндоарийский: *HbʰrúHs
                     польский: brew
                     пали: bhamu
                     хинди: भौंह /bhaunh /
              праиранский: *HbrúHh
                     авестийский: 𐬠𐬭𐬎𐬎𐬀𐬙 /bruuat /
                     пахлеви: blwk' //brūg/ (< *HbʰruH-kas) /
                            фарси: ابرو‎ /abru /
                     курдский: birû
                     осетинский: ӕрфыг
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit