طلبكار

طلبكار

طلبکار [тäлäбкар]
1.
1) кредитор;
2) проситель;
2. просящий; требующий; желающий; ищущий;
[]
~ بودن
— причитаться (о денежном долге—с кого
از
); подлежать уплате;
من از او سه تومان ~ ام
— с него причитается три тумана; он мне должен три тумана.

        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit