میان

میان


میان [мийан]
1.
1) середина; центр;
2) внутренность, внутренняя часть (чего-л.);
3) талия; поясница;
2. отым. предлог
1):
[در] *~
— а) в, внутри (чего-л.);
[در] *~ كتاب
— в книге; б) среди, между;
[در] *~ مردم
— среди людей;
[در] *~ دو راه
— между двух дорог;
*~ زمین و آسمان ماندن
— погов. быть между небом и землёй; в) во время;
در *~ حكایت گفت
— во время рассказа он сказал;
2):
از *~
— а) через, сквозь;
از *~ ابرها ماه نمایان بود
— сквозь тучи выглядывала луна;
از *~ خیابان گذشت
— он перешёл через улицу; б) из, из числа;
از *~ *كتابهای خود ...
— из числа своих книг...;
3.:
در ~
— через (при повторении чего-л.);
دو روز در ~
— через каждые два дня;
یك در ~
— через одного;
یك ساعت در ~
— через каждый час;
یك خط در ~ چاپ كردن
— печатать через интервал;
[]
در این (آن) ~
— между тем, тем временем;
|
~ بستن
— а) подпоясываться; б) горячо, энергично приниматься (за что
برای
);
||
از ~ برداشتن
— уничтожать, ликвидировать, устранять;
از ~ رفتن
— исчезать, пропадать; уничтожаться; погибать;
به ~ آمدن
— появляться, возникать; происходить;
به ~ آوردن (كشیدن)
— а) поднимать, затрагивать, ставить (напр. вопрос); б) см.
در ~ نهادن
;
در ~ بودن
— а) предстоять; б) существовать, наличествовать;
در ~ گرفتن
— окружать;
در ~ نهادن (گذاشتن)
— делиться (с кем
با
); рассказывать (кому
با
);
()
*~ *حرف كسی دویدن
— перебивать кого-л.

происхождение слова میان

все этимологии
протоиндоевропейский: *médʰyos
       протоалбанский: *meTi
       протоалбанский: *meTśi-
              албанский: mes
       праармянский: *meiǰ- < *meidio-
              грабар: մէջ (mēǰ)
                     армянский: մեջ (meǰ)
       прабалтославянский: *medjas
              литовский: mẽdis
              латышский: mežs
              прусский: median
              праславянский: *meďa
                     русский: межа́
                     украинский: межа́
                     bg: межда́
                     польский: miedza
              праславянский: *meďu
                     польский: między
                     bg: ме́жду
                     русский: меж
                     русский: межу
                     украинский: між
       протокельтский: *medyos
              ирландский:
              cel: *medios
       прагерманский: *midjaz
              шведский: mid-
              готский: 𐌼𐌹𐌳𐌾𐌹𐍃 /midjis/
              древнеанглийский: midd
                     английский: mid
              немецкий: Mitte
       протогреческий: *métsos
              др.-греческий: μέσος /mésos/
                     el: μέσος /mésos/
       праиндоиранский: *mádʰyas
              протоиндоарийский: *mádʰyas
                     санскрит: मध्य /mádhya/
                     пали: majjha
                     гуджарати: માં /mā̃/
                     хинди: माँझ /mā̃jh/
              праиранский: *mádyah
                     авестийский: 𐬨𐬀𐬌𐬜𐬌𐬌𐬁𐬌‎ /maiδiiāi/
                     осетинский: мидӕг
                     праиранский: *madyānah
                            авестийский: 𐬨𐬀𐬌𐬜𐬌𐬌𐬁𐬥𐬀‎ /maiδiiāna/
                                   бактрийский язык: μιλανο /milano/
                                   древнеперсидский: *madyānaʰ
                                          пахлеви: 𐫖𐫏𐫀𐫗‎ /myʾn/
                                                 фарси: میان‎ /miyân/
       протоиталийский: *meðios
              латынь: medius
              osc: 𐌌𐌄𐌚𐌉𐌀𐌝 /mefiaí/
              osc: 𐌌𐌄𐌚𐌉𐌞 /mefiú/
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit