دار

دار

دار [дар] II
1) (тж.
*چوبه ~
) виселица;
~ و منبر از يك درخت است
— посл. и виселица и алтарь — из одного дерева;
2) брус, балка; столб, стойка;
*~ پرچم
— древко флага;
3) поэт. высокое и стройное дерево;
[]
[به] ~ آويختن (كشيدن، زدن)
— подвергать казни через повешение.

происхождение слова دار

все этимологии
протоиндоевропейский: *dóru
       анатолийский: *dōru
              хеттский: 𒋫𒊒 /taru /
              хеттский: 𒋫𒀀𒊒 /tāru /
       праармянский: ?
              грабар: տարր /tarr /
                     армянский: տարր /tarr /
       протогреческий: *dóru
              др.-греческий: δόρυ /dóru /
       праиндоиранский: *dā́ru
              протоиндоарийский: *dā́ru
                     санскрит: दारु /dā́ru /
                     санскрит: द्रु /drú /
              праиранский: *dā́ru
                     авестийский: 𐬛𐬁𐬎𐬭𐬎 /dāuru /
                     древнеперсидский: 𐎭𐎠𐎽𐎢𐎺 /d-a-ru-u-v /dāruv/ /
                            пахлеви: dʾl //dār/ /
                                   фарси: دار‎ /dâr /
                     курдский: dar
       тохарский: *or
              тохарский A: or
              тохарский B: or
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit