كلهپز

كلهپز

كلهپز [кäллепäз] торговец, приготовляющий и продающий варёные бараньи ножки и головы; торговец требухой, требушник;
~ برخاست، سگ جايش نشست
— посл. требушник встал, собака заняла его место (соотв. хрен редьки не слаще).

        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit