مزد

مزد

مزد [мозд] плата за труд; вознаграждение;
~ دادن
— вознаграждать за труд (кого
را
,
به
); платить за труд (кому
را
,
به
);
{}
*~ دندان
— уст. денежный подарок, делаемый после угощения богатыми приглашённым к их столу беднякам.

происхождение слова مزد

все этимологии
протоиндоевропейский: *misdʰós
       прабалтославянский:
              праславянский: *mьzdà
                     русский: мзда
                     украинский: мзда
                     chu: мьзда
                     bg: мъзда́
                     польский: mzda
       прагерманский: *mizdō (< *misdʰéh₂)
              древнеанглийский: meord
              древнеанглийский: mēd
                     английский: meed
              немецкий: Miete
              готский: 𐌼𐌹𐌶𐌳𐍉 /mizdō/
       протогреческий: ?
              др.-греческий: μισθός /misthós/
       праиндоиранский: *miždʰám (< *misdʰóm)
              протоиндоарийский: *miẓḍʰám
                     санскрит: मीळ्ह /mīḷhá/
                     санскрит: मीढ /mīḍhá/
              праиранский: *miždám
                     авестийский: 𐬨𐬍𐬲𐬛𐬀‎ /mīžda/
                     курдский: miz
                     осетинский: мызд /myzd/
                     древнеперсидский: *mižda
                            пахлеви: 𐫖𐫏𐫉𐫅‎ /myzd /mizd//
                                   фарси: مزد‎ /mozd/
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit