دروغ

دروغ

دروغ [доруг]
1. ложь, неправда; обман;
*~ بي جهت
— ничем не оправданная ложь;
*سو گند ~
— ложная клятва;
*وعده ~
— ложное обещание;
2.:
به ~
— см.
بدروغ
;
[]
~ بافتن
— см.
~ گفتن
;
~ درآمدن
— оказываться ложным, обманчивым;
~ در آوردن (زدن، ساختن)
— измышлять, выдумывать;
~ گفتن
— лгать, сочинять, говорить неправду;
()
*~ كسي را درآوردن
— разоблачить чью-л. ложь.

происхождение слова دروغ

все этимологии
протоиндоевропейский: *dʰrówgʰos
       прагерманский: *draugaz
       праиндоиранский: *dʰráwgʰas
              праиндоиранский: *dʰráwǰʰas
                     санскрит: द्रोह /dróha /
              протоиндоарийский: *dráwgʰas
                     санскрит: द्रोघ /drógha /
              праиранский: *dráwgah
                     авестийский: 𐬛𐬭𐬎𐬔𐬀 /druga /
                     древнеперсидский: 𐎭𐎼𐎢𐎥 /d-r-u-g /drauga/ /
                            пахлеви: /drō/
                                   фарси: دروغ‎ /dorūɣ /
                     курдский: derew
                     бактрийский язык: λρωγο /lrōgo /lrōg/ /
                     бактрийский язык: δδρωγο /ddrōgo /δrōg//
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit