ماه

ماه

ماه [маh]
1) месяц (часть года);
*~ روزه
— месяц поста;
*~ شمسي
— месяц солнечного года;
*~ صيام
— см.
*~ روزه
;
*~ عسل
— медовый месяц;
*~ قمري
— месяц лунного года;
2) месяц, луна;
*~ تمام
— полнолуние;
*~ *شب چهارده
— полная луна;
3) перен. красавица;
[]
~ به ~
— помесячно, ежемесячно;
()
~ گرفت
— наступило затмение Луны.

происхождение слова ماه

все этимологии
протоиндоевропейский: *mḗh₁n̥s
       протоалбанский: *māsnja (< *mēns-)
              old-sq: muoj
                     албанский: muaj
                     албанский: muej
       праармянский: ?
              грабар: ամիս /amis /
                     армянский: ամիս /amis /
       прабалтославянский: *meʔn-(e)s-
              латышский: mēnesis
              латышский: mēness
              литовский: mė́nuo
              прусский: menig
              праславянский: *mě̋sę̄cь (< *meh₁n-s-(e)n-ko-)
                     русский: ме́сяц
                     украинский: мі́сяць
                     польский: miesiąc
                     chu: мѣсѧць
       протокельтский: *mīns
              бретонский: miz
              валлийский: mis
              ирландский:
       прагерманский: *mēnô
              древнеанглийский: mōna
              древнеанглийский: mōne
              английский: moon
              готский: 𐌼𐌴𐌽𐌰 /mēna /
              норвежский: måne
              шведский: måne
              немецкий: Mond
       прагерманский: *mēnōþs (< *mēnōt-)
              древнеанглийский: mōnaþ
              древнеанглийский: mōnað
              английский: month
              готский: 𐌼𐌴𐌽𐍉𐌸𐍃 /mēnōþs /
              норвежский: måned
              шведский: månad
              немецкий: Monat
       протогреческий: *mḗns
              др.-греческий: μήν /mḗn /
              др.-греческий: μείς /meís /
       италийский: *mēns-
              латынь: mēnsis
       праиндоиранский: *mā́Has
              протоиндоарийский: *mā́Has
                     санскрит: मास् /mā́s /
                     санскрит: मास /mā́sa (< *mā́Hasas) /
                     пали: māsa
                     хинди: मास /mās /
              праиранский: *mā́Hah
                     авестийский: 𐬨𐬃 /mā̊ /
                     авестийский: 𐬨𐬂𐬢𐬵 /måŋh /
                     авестийский: 𐬨𐬃𐬢𐬵 /mā̊ŋh /
                     авестийский: 𐬨𐬂𐬢𐬵𐬀 /måŋha /
                     осетинский: мæй
                     бактрийский язык: μαο /mao /mā/ /
                     бактрийский язык: μαυο /mauo /māh/ /
                     курдский: meh
                     древнеперсидский: 𐎶𐎠𐏃 (m-a-h /māha/)
                            пахлеви: /māh/
                                   фарси: ماه‎ /mâh /
       тохарский: *meñe (< *meh₁nē(n))
              тохарский A: mañ
                     тохарский B: meñe
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit